Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk-De Basis

 

Algemeen
Praktijk-De Basis is opgericht door Simone van Lingen, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64405583

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Cliënt: het te begeleiden/coachen kind en/of de volwassene
Ouders: de ouder(s)/verzorger(s) van het kind (cliënt)
Coach: Simone van Lingen, eigenaar en oprichter Praktijk-De Basis

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Praktijk-De Basis en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Tarieven
De tarieven staan vermeld op de website van Praktijk-De Basis of zijn op te vragen bij Praktijk-De Basis. Tariefwijzigingen gelden niet voor cliënten die al onder begeleiding staan van Praktijk-De Basis. Voor deze cliënten blijft het oude tarief gehandhaafd.
Alle bedragen zijn inclusief 21% btw.
Praktijk-De Basis is geen gesprekspartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zo nodig ondersteunt Praktijk-De Basis de cliënt en ouders in het voorbereiden van gesprekken met derden.

Overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door ouders voor akkoord getekende intakeformulier door Praktijk-De Basis is ontvangen en geaccepteerd, dan wel wanneer Praktijk-De Basis een mondelinge afspraak schriftelijk heeft vastgelegd.

Bij Praktijk-De Basis moeten, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord gaan met de begeleiding. Hierbij draagt de ondertekenende, gezaghebbende ouder ervoor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Praktijk-De Basis kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Ouders dragen er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Praktijk-De Basis aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Praktijk-De Basis worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Praktijk-De Basis het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de ouders in rekening te brengen.

Indien ouders en Praktijk-De Basis besluiten tot het starten van de reflexintegratiebehandeling geeft de ouder toestemming voor lichamelijk contact ten behoeve van de uitvoering van de MNRI-oefeningen. Daarnaast heeft de ouder kennisgenomen van MNRI via de site en voorlichting bij Praktijk-De Basis. Ouder geeft aan bereid te zijn thuis te oefenen met het kind. Door regelmatige oefening ontstaat sneller het gewenste effect.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.

Praktijk-De Basis kan u doorverwijzen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van ouders en cliënt.

Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van ouder en/of cliënt in gevaar brengen, dan zal Praktijk-De Basis dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, Bureau Jeugdzorg). Dit wordt altijd eerst met de ouder besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verhindering
Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor de cliënt gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor de cliënt gereserveerde tijd gefactureerd. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan zowel per e-mail als telefonisch.

Praktijk-De Basis behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor de coach de overeenkomst niet naar behoren uit kan voeren.

Betalingsvoorwaarden
Praktijk-De Basis levert een factuur aan de ouders voor de geleverde dienst zoals overeengekomen is tussen beide partijen. Facturen dienen door de ouders van de cliënt uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan middels overmaking op de bankrekening van Praktijk-De Basis.

Praktijk-De Basis
André Gideplaats 395
3069 EK Rotterdam
Rekeningnummer: NL47KNAB0255370474

Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Praktijk-De Basis een betalingsherinnering. Indien de ouders van de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Praktijk-De Basis gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van € 5,00 per factuur in rekening te brengen.
Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Praktijk-De Basis, is Praktijk-De Basis genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn conform de wet, volledig voor rekening van de ouders. Bij een betalingsachterstand is Praktijk-De Basis gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Aansprakelijkheid
Praktijk-De Basis is verplicht tot inspanning. Dit betekent dat Praktijk-De Basis alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die de ouder neemt voor de ouder en de cliënt zijn altijd eigen verantwoordelijkheid.
Het advies van Praktijk-De Basis is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Praktijk-De Basis is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Praktijk-De Basis, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Praktijk-De Basis. Dit is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag.

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten tussen ouders en Praktijk-De Basis waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.praktijk-debasis.nl en bevinden zich achter de behandelovereenkomst. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.